Valintakoe vuonna 2021

Valintakokeeseen saapuminen ja muita koepaikkakohtaisia ohjeita

HUOM! Tule ajoissa valintakokeeseen – myöhästyneitä ei oteta kokeeseen!

Yliopistojen valintakoesivuilta (linkit alla) löydät koepaikkakohtaiset ohjeet valintakokeesta ja siihen saapumisesta. Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot lähettävät sinulle turvallisuus- ja saapumisohjeet valintakokeeseen myös sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.

Sähköpostitse lähetettävät ohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut Opintopolussa hakemuksellasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista sähköpostisi roskapostikansio. Tarkista myös, että sähköpostikansiosi ei ole täynnä. Ole yhteydessä koepaikkasi yliopiston hakijapalveluihin, jos et löydä sähköpostiviestiä.

Helsingin yliopisto https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet 

Helsingfors Universitet Urvalsprov sidan https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov

Jyväskylän yliopisto https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet

Turun yliopisto https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Oulun yliopisto https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet

Valtakunnalliset hakijan turvallisuusohjeet

Hakijan turvallisuusohjeet

Koronatilanteen vaikutus valintakokeeseen 2021

TIEDOTE

Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Valtaosa kokeista pidetään touko–kesäkuussa. Kokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä. Yliopistot ovat yhdessä linjanneet (uutinen 27.1.2021), että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

– Olemme arvioineet, että valintakokeiden järjestäminen on näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset opiskelijavalinnat. Olemme valmistautuneet valintojen toteuttamiseen huolellisesti ja katsoneet, että kokeet voidaan toteuttaa tarkoin turvajärjestelyin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen kantaa vastuunsa ja tulee paikan päälle vain terveenä ja turvallisuusohjeita noudattaen, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala.

Hakijoille laadittu turvallisuusohjeet

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille. Ohjeissa käsitellään muun muassa kokeisiin matkustamista ja toimintaa koepaikalla, ja ne julkaistaan yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilla. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita.

Hakijoiden onkin tärkeää seurata Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja. – Tutustumalla etukäteen huolellisesti niin valintakoeohjeisiin kuin THL:n yleisiin koronavirusohjeisiin hakijat varmistavat, että koetilanne sujuu hyvin ja tartuntariski pystytään minimoimaan, Suomala toteaa.

Yliopistot suosittelevat, että hakijat välttävät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun he osallistuvat valintakokeisiin. Kokeisiin saapuessa ja koetilanteessa täytyy noudattaa 2 metrin suojaetäisyyksiä. Yliopistot edellyttävät maskin käyttöä valintakokeissa.

Mikäli hakija on määrätty terveysviranomaisten päätöksellä viralliseen karanteeniin tai eristykseen, hän ei voi osallistua valintakokeeseen. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin. Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi tulla seurauksia. Omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa tai eristyksissä oleville ei järjestetä uutta koetilaisuutta myöhemmin keväällä 2021.

Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä.

Hakijoiden kysymyksiin tarjolla vastauksia

Yliopistot koostavat vastauksia valintakokeita koskeviin yleisimpiin kysymyksiin Unifin sivuille – UKK valintakokeet 2021. Artikkeli päivittyy kevään mittaan. Lisäkysymysten osalta hakijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa 17.3. ja päättyy 31.3.

Hakijan turvallisuusohjeet

Mediatiedustelut:

Petri Suomala Opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry.

puh. +358 40 591 8044

***

Co­ro­na­vi­ru­sets in­ver­kan på ur­vals­pro­ven 2021

MEDDELANDE

Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

Största delen av proven hålls i maj-juni. Sättet att genomföra proven ändras endast om myndighetsföreskrifterna kräver det. Universiteten har tillsammans fastställt (nyhet 27.1.2021)att urvalsproven våren och sommaren 2021 genomförs som fysiska tillställningar på campus och i andra övervakade lokaler. Planen har utarbetats med beaktande av den rådande pandemisituationen och de säkerhetsarrangemang som den förutsätter.

Om myndigheterna under våren utfärdar föreskrifter om coronasituationen som påverkar anordnandet av urvalsproven informeras de sökande separat om detta.

– Vi har bedömt att anordnandet av fysiska urvalsprov under dessa omständigheter är det bästa sättet att genomföra rättvisa studerandeantagningar. Vi har förberett oss noggrant för att genomföra antagningen och ansett att proven kan genomföras med noggranna säkerhetsarrangemang. Detta förutsätter dock att var och en bär sitt ansvar och följer säkerhetsanvisningarna och kommer till platsen endast om man är frisk, konstaterar Petri Suomala, ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning vid Finlands universitetsrektorers råd Unifi.

Säkerhetsanvisningar för de sökande

När de sökande deltar i urvalsproven ska de följa de gällande myndighetsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna som universiteten tillsammans har utarbetat för alla sökande. I anvisningarna behandlas bland annat resan till provet och verksamheten på provplatsen, och de publiceras på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Dessutom kommer universiteten att informera de sökande om närmare anvisningar för de enskilda proven. Det är viktigt att de sökande följer med den e-postadress de uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

– Genom att på förhand noggrant bekanta sig med både anvisningarna för urvalsprovet och THL:s allmänna anvisningar om coronaviruset, säkerställer de sökande att provsituationen fungerar bra och att smittorisken kan minimeras, konstaterar Suomala.

Universiteten rekommenderar att sökandena undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid de deltar i urvalsprovet. Vid ankomsten till provet och vid provtillfället ska skyddsavstånden på 2 meter iakttas. Universiteten förutsätter att ansiktsmask används under urvalsprovet.

Om den sökande har förordnats i officiell karantän eller isolering genom hälsovårdsmyndigheternas beslut, kan han eller hon inte delta i urvalsprovet. Personer i frivillig karantän ska inte heller delta i urvalsprovet. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 kan brott mot karantän eller isolering få konsekvenser. För personer i frivillig eller officiell karantän eller i isolering ordnas inget nytt provtillfälle senare under våren 2021.

Genom omsorgsfulla säkerhetsarrangemang strävar man efter att garantera ett så tryggt deltagande som möjligt i urvalsprovet för alla sökande. Därför kan personer som hör till riskgrupperna inte erbjudas individuella arrangemang för att skydda sig mot coronaviruset.

Svar på de sökandes frågor

Universiteten sammanställer svar på de vanligaste frågorna om urvalsproven. Artikeln publiceras på både Unifis, universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Artikeln uppdateras under våren. När det gäller tilläggsfrågor anvisas de sökande att kontakta universitetens ansökningsservice. Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven publiceras på både Unifis, universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

Högskolornas andra gemensamma ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningar under våren börjar 17.3 och slutar 31.3.

Sökandens säkerhetsanvisning

Medieförfrågningar:

Petri Suomala Ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf

tfn +358 40 591 8044