Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilölliset järjestelyt koronavirustilanteessa

Jos olet hakenut yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja ratkaisu ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla.

Ensimmäisen vaiheen valintakoe suoritetaan digitaalisena etäkokeena ja kokeen kesto on 1 tunti. Yksilöllisenä järjestelynä myönnettävä lisäaika suhteutetaan uuteen kokeen kestoon. Sinulle voidaan myöntää lisäaikaa 20 minuuttia.

Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Jos sinulle muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita yksilöllisille järjestelyille, toimita meille välittömästi yksilöllisten järjestelyiden hakemus.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), täytä ja toimita korkeakoululle kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseesi lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös, jos yksilöllisten järjestelyjen tarve käy päätöksestä ilmi. Jos haet oikeutta käyttää valintakokeessa tietokonetta, eikä tarve käy ilmi YTL:n päätöksestä, sinun täytyy toimittaa asiantuntijalausunto erikseen.

Lisäaika (60 min) voidaan myöntää vain, jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei lukivaikeutta, lievä lukivaikeus, keskivaikea lukivaikeus ja vaikea lukivaikeus. Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan 5 (viisi) vuotta vanhoja (päivätty 1.4.2015 tai sen jälkeen). Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Sinun tulee käyttää valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen lomaketta, joka on tulostettavissa korkeakoulujen verkkosivuilta.

Tulosta lomake sen korkeakoulun verkkosivulta, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 sen korkeakoulun hakijapalveluissa, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilö- ja yhteystietosi sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon haet. Katso yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen toimittamisen ohjeet kyseisen korkeakoulun omista ohjeista. Hakemuksen liitteiden osalta sinun tulee noudattaa näitä biologian valintayhteistyön omia ohjeita.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Korkeakoulu ilmoittaa sinulle kirjallisesti tai sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa pyyntösi mukaisesti, korkeakoulu lähettää sinulle tästä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Ohjeet yliopistoittain:

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/erityisjarjestelyt-valintakokeessa

Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

********************************************************************************

Individuella arrangemang under coronavirussituation

Ifall du ansökt om individuella arrangemang till urvalsprovet, är ansökan och besluten i kraft oavsett de förändrade antagningsgrunderna.

Första skedets prov genomförs som ett digitalt prov på distans och provet tar en timme. Tilläggstiden läggs i proportion till den nya längden av urvalsprovet. Du kan beviljas 20 minuter extra tid.

Den sökande är själv ansvarig för att arrangera de individuella arrangemang som gäller användning av dator och ett skilt provutrymme i digitala urvalsprov.

Ifall du har nya behov av individuella arrangemang på grund av förändringar i urvalsproven, ska du genast skicka en ansökan om individuella arrangemang.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av en skada, sjukdom, dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) eller andra särskilda skäl behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet (t.ex. extra tid, extra belysning, andra tekniska hjälpmedel eller andra individuella arrangemang) ska du fylla i en skriftlig ansökan om individuella arrangemang och lämna in den till högskolan. Varje sökandes situation bedöms separat.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av individuella arrangemang framgår av beslutet. Om du ansöker om rätt att använda dator vid urvalsprovet, och behovet inte framgår av studentexamensnämndens beslut, måste du lämna in ett separat expertutlåtande.

Extra tid (60 min.) beviljas endast om den sökande har medelsvår eller svår dyslexi. Skalan som används för dyslexi är: 1) ingen, 2) lindrig, 3) medelsvår och 4) svår dyslexi. Utlåtandena får i regel vara högst 5 (fem) år gamla (daterade 1.4.2015 eller senare). När det gäller bestående dyslexi, inlärningssvårigheter, sjukdom eller skada beaktas också sådana utlåtanden som har inhämtats tidigare. Övriga utlåtandens giltighetstid bedöms från fall till fall.

Du ska göra ansökan om individuella arrangemang på en särskild blankett som går att skriva ut från högskolornas webbplatser.

Skriv ut blanketten från webbplatsen för den högskola där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Ansökan om individuella arrangemang med bilagor måste vara framme senast 8.4.2020 kl. 15.00 hos ansökningsservicen vid det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Av ansökan ska framgå dina person- och kontaktuppgifter samt högskolan och ansökningsobjektet som du söker till. Högskolorna har egna anvisningar för hur ansökningar om individuella arrangemang ska lämnas in. Läs mer i anvisningarna som gäller högskolan du söker till. När det gäller bilagorna till ansökan ska du följa de här specifika anvisningarna som gäller antagningssamarbetet i biologi.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov av individuella arrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång. Universitetet har möjlighet att inte bevilja individuella arrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl.

Högskolan meddelar dig skriftligt eller per e-post om de individuella arrangemang som du har beviljats. Om det av någon orsak inte är möjligt att ordna med individuella arrangemang på det sätt som du har begärt, skickar högskolan dig ett skriftligt meddelande med motiveringar.

Anvisningar enligt universitet:

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/erityisjarjestelyt-valintakokeessa

Jyväskylä universitet: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Uleåborgs universitet: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Åbo universitet: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt