Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), täytä ja toimita korkeakoululle kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseesi lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Sinun tulee käyttää valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen lomaketta, joka on tulostettavissa korkeakoulujen verkkosivuilta.

Tulosta lomake sen korkeakoulun verkkosivulta, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 sen korkeakoulun hakijapalveluissa, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilö- ja yhteystietosi sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon haet. Katso yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen toimittamisen ohjeet kyseisen korkeakoulun omista ohjeista. Hakemuksen liitteiden osalta sinun tulee noudattaa näitä biologian valintayhteistyön omia ohjeita.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Korkeakoulu ilmoittaa sinulle kirjallisesti tai sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa pyyntösi mukaisesti, korkeakoulu lähettää sinulle tästä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Ohjeet yliopistoittain:

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt

Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

********************************************************************************

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av en skada, sjukdom, dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) eller andra särskilda skäl behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet (t.ex. extra tid, extra belysning, andra tekniska hjälpmedel eller andra individuella arrangemang) ska du fylla i en skriftlig ansökan om individuella arrangemang och lämna in den till högskolan. Varje sökandes situation bedöms separat.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Ur utlåtandet ska framgå att den sökande är i behov av stödåtgärder vid genomförandet av provet på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang.

Giltighetstiden för utlåtandena bedöms från fall till fall beroende på skadans eller sjukdomens beständighet. För dyslexi eller annan inlärningssvårighet beaktas utlåtanden som den sökande fått vid 16-års ålder eller senare.

Du ska göra ansökan om individuella arrangemang på en särskild blankett som går att skriva ut från högskolornas webbplatser.

Skriv ut blanketten från webbplatsen för den högskola där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Ansökan om individuella arrangemang med bilagor måste vara framme senast 7.4.2021 kl. 15.00 hos ansökningsservicen vid det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Av ansökan ska framgå dina person- och kontaktuppgifter samt högskolan och ansökningsobjektet som du söker till. Högskolorna har egna anvisningar för hur ansökningar om individuella arrangemang ska lämnas in. Läs mer i anvisningarna som gäller högskolan du söker till. När det gäller bilagorna till ansökan ska du följa de här specifika anvisningarna som gäller antagningssamarbetet i biologi.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov av individuella arrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång. Universitetet har möjlighet att inte bevilja individuella arrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl.

Högskolan meddelar dig skriftligt eller per e-post om de individuella arrangemang som du har beviljats. Om det av någon orsak inte är möjligt att ordna med individuella arrangemang på det sätt som du har begärt, skickar högskolan dig ett skriftligt meddelande med motiveringar.

Anvisningar enligt universitet:

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov/individuella-arrangemang

Jyväskylä universitet: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Uleåborgs universitet: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Åbo universitet: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt